PROTECCIÓ DE DADES

Totes les dades que reculli l’Institut seran tractades i utilitzades amb finalitats educatives.

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Institut Pere Vives es fonamenta en el marc jurídic següent:

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

En cas que l’Institut sol·liciti dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals establert pel marc legislatiu indicat.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

            Direcció del centre educatiu

Finalitat

           Gestió de l’acció educativa i orientadora

Legitimació 

           Missió d’interès públic

Destinataris

           No se cediran les dades a tercers, llevat                   d’obligació legal

Drets

            Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-              les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne 

            la limitació

Informació addicional

           Es pot consultar la informació addicional i                detallada sobre protecció de dades a: 

            http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament