OPTATIVES

Les matèries optatives són matèries que l’alumne/a pot escollir. A 1r, 2n i 3r d’ESO impliquen 2 hores a la setmana i tenen una durada quadrimestral. Això vol dir que només poden realitzar dues matèries optatives al llarg del curs.
En el cas de les optatives de 4t d’ESO totes són de 3 hores setmanals i s’imparteixen durant tot el curs acadèmic. Durant el 3r trimestre del curs anterior podreu accedir a un formulari des del qual podreu fer la tria de les 3 matèries que voleu cursar, només podrà ser una de cada bloc. 

 
 
RECORDEU:
  • La tria d’una matèria no implica l’assignació directa, ja que depèn del nombre d’alumnes que sol·licitin l’optativa. L’equip de professors/tutors d’ESO les adjudicarà procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris pedagògics i equilibrant els diferents grups.
  • En el cas de triar Francès o Alemany, la matèria es farà obligatòriament al llarg de tot el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat.
  • Les optatives de reforç dels àmbits lingüístic (Aprender a aprender) i matemàtic (Matemàtiques aplicades a l’entorn) s’assignaran d’acord amb la recomanació dels professors i orientadors del centre