NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE(NOFC)

NORMES DEL CENTRE

Les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions que s’adopten per tal fer possible, en el dia el dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual. És una eina no només per regular la vida en el nostre centre, sinó també per garantir la convivència escolar, respectar els drets i deures que atorga la legislació vigent i establir una bona relació entre els diferents sectors de la comunitat escolar. Aquest document ha estat aprovat pel Claustre de professors i pel Consell Escolar de l’1 de juliol de 2014. La darrera revisió aprovada és de juliol de 2018.

Cal tenir en compte que, a mes de les NOFC el centre disposa d’altres normatives addicionals que complementen les primeres. Vine a jugar al pati és una activitat que vol fomentar la pràctica esportiva voluntària de l’alumnat a l’hora del pati (de 10:55 a 11:25). En aquesta estona, cada dijous i divendres es realitzen partits en aquells esports en què els nois i noies s’han inscrit. Per al bon funcionament de l’activitat, l’alumnat ha de respectar un ordre de joc, de funcionament i d’espais.