PROVES GESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. En aquest enllaç hi trobareu tota la informació necessària per a l’organització d’aquestes proves. 

El Departament d’Educació convoca aquesta prova amb l’objectiu que l’aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària per a les persones adultes. Us recomanem que visiteu el web del Departament d’Educació. 

Aquelles persones interessades a fer aquestes proves a l’Institut Pere Vives han de complir els següents requisits:

  1. Haver finalitzat l’ESO el 2018 o el 2019.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2020. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2020 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

   – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
   – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
   – Ser esportista d’alt rendiment.En qualsevol dels casos cal presentar la documentació acreditativa. 

  1. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses

Les dates per formalitzar la preinscripció són del dia 3 al 14 de febrer, ambdós inclosos, i caldrà venir a la secretaria de l’Institut amb el DNI vigent.

Les proves per a totes les matèries suspeses es faran el dia 3 de març de 2020 a les 15:30 de la tarda. Els resultats es faran públics al tauler d’anuncis del centre el dia 17 de març. Es podrà presentar reclamació contra les qualificacions obtingudes abans del dia 20 de març.