CERTIFICATS D'IDIOMES

Documents que cal aportar per al reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el nivell C de la Direcció General de Política Lingüística:
fotocòpia del DNI
sol·licitud emplenada (segons model que trobareu més avall)
documents següents (A, B o C segons s’escaigui): 

    A) Si vau obtenir el títol de Graduació en Educació Secundària (ESO) a partir del curs 2007-08, heu de portar els Llibres d’Escolaritat de Primària i Secundària (o un certificat que acrediti que heu cursat i aprovat tres cursos qualssevol de català a Primària i tota l’ESO)

    B) Si vau obtenir el títol de Batxillerat (LOGSE), heu de portar els Llibres d’Escolaritat de Primària, Secundària i Batxillerat o bé un certificat que acrediti que heu cursat català tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el Batxillerat.

    C) Si vau obtenir el títol de Batxillerat (BUP), heu de portar els Llibres d’EGB i de BUP o bé un certificat que acrediti que vau cursar tota l’EGB i el BUP a Catalunya amb la matèria de llengua catalana com a oficial en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-79.

Per a més informació, podeu consultar el DOGC núm. 5610.
L’obtenció d’aquest reconeixement NO és immediata a la presentació dels documents.
Convé presentar la documentació almenys un dia abans.

SOLICITUD